Butyl Acetate

  • Butil acetat Tvornička cijena Visokokvalitetno pakiranje bubnja

    Butil acetat Tvornička cijena Visokokvalitetno pakiranje bubnja

    N-butil acetat je providna tečnost, bez suspendovanih nečistoća.Slabo rastvorljiv u vodi, može se mešati sa alkoholom, eterom i drugim organskim rastvaračima. U poređenju sa nižim homologom butil acetata, butil acetat je slabo rastvorljiv u vodi, takođe se teško hidrolizuje. Ali pod dejstvom kiseline ili lužine, hidroliza stvara octenu kiselinu i butanol..).